Promokim

COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

Verklaring over informatieplicht en bescherming persoonsgegevens

Verwijder uw gegevens uit onze database:


  Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bestemmingen (GDPR, TKG 2003). In deze gegevensbeschermingsinformatie geven wij u informatie over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

  Deze verklaring is bedoeld voor alle website bezoekers van Promokim. Deze verklaring gaat over de persoonsgegevens die Promokim van website bezoekers verwerkt.

  1. Wat zijn persoonsgegevens?
  Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals naam, adres, e-mailadres of een foto. Ook informatie die te herleiden is naar een persoon, is een persoonsgegeven. U kunt bijvoorbeeld met postcode én huisnummer al achterhalen waar iemand woont. Er zijn ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals de privacywet deze noemt. Deze krijgen extra bescherming. Informatie over gezondheid, ras, seksuele voorkeur en godsdienst zijn voorbeelden van gevoelige persoonsgegevens.

  2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Om uw vraag via het online contactformulier te verwerken, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed worden beschermd en dat niemand zomaar bij uw gegevens kan. In de privacywetgeving staan regels over hoe wij met uw gegevens moeten omgaan. Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving.

  3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  – Voor het uitvoeren van een overeenkomst: het maken van een offerte of contract.
  – Om met u contact op te nemen per telefoon of e-mail. Dit is nodig als we een reactie willen geven op een vraag die u heeft gesteld.
  – Voor het versturen van onze nieuwsbrief.
  – Voor gasttevredenheidsonderzoeken.

  4. Wanneer mogen wij uw gegevens verwerken?
  Wij mogen alleen uw gegevens verwerken op basis van de privacywet. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
  – Wij verwerken uw gegevens, omdat dit nodig is om de overeenkomst die wij hebben afgesloten, uit te kunnen voeren.
  – U heeft ons schriftelijk toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken.
  – Wij verwerken uw gegevens, omdat een wet ons daartoe verplicht.

  5. Kunt u toestemming intrekken?
  U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Dit geef u aan door bovenaan deze pagina uw e-mailadres in te vullen. Als het intrekken van toestemming niet strijdig is met uw contract en de overeenkomst niet in de weg staat, dan maken wij de verwerking direct. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan.

  6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
  Wij delen soms uw persoonsgegevens met andere partijen. Bijvoorbeeld omdat wij dit verplicht zijn op basis van een wet, dit nodig is om de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren, of omdat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Afhankelijk van het type verblijfsaanvraag, verstrekken wij gegevens aan de volgende partijen:
  – Bevoegde autoriteiten: wij geven persoonsgegevens door aan rechtshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing en vervolging van strafbare feiten en fraude.

  7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen of zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Uw initiële vraag via het contactformulier bewaren wij 12 maanden na het plaatsen van de vraag. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij de gegevens.

  8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
  Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en verwerkt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

  9. Welke rechten heeft u?
  De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Deze staan hieronder.

  • Recht op inzage in uw dossier: U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien of hiervan een afschrift vragen.
  • Recht om uw gegevens te wijzigen of te laten wissen: U mag vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wijzigen of aan te vullen als deze niet juist zijn. Ook mag u aan ons vragen uw gegevens te verwijderen.
  • Recht op beperking: U mag vragen om uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij tijdelijk uw gegevens niet verwerken, bijvoorbeeld omdat u wacht op een beoordeling van een wijzigingsverzoek.
  • Recht van bezwaar: U mag bezwaar maken als u het er niet mee eens bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.
  • Recht om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie: u mag uw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij digitaal verwerken.

  10. Gebruikmaken van uw privacyrechten
  Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen via het online contactformulier. Wij beantwoorden uw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij u hierover ook binnen een maand.

  11. Controle van identiteit
  Als u ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om een bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie versturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens.

  12. Vragen en klachten
  Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op uw privacyrechten? Dan kunt u contact opnemen via het online contactformulier.
  Komen wij er samen niet uit, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  13. Wijzigingen op de privacyverklaring
  Promokim behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Deze verklaring bescherming persoonsgeven wordt gepubliceerd op onze website. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze verklaring werd voor het laatst aangepast in juni 2020.

  Informatie over het gebruik van cookies

  Op deze website wordt cookies technologie gebruikt:

  Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser worden bepaalde gegevens verzameld. Die worden met behulp van een cookie door uw browser automatisch naar de website provider doorgestuurd als u deze website bezoekt. Bij deze informatie gaat het gewoonlijk om het aan uw computer toegewezen IP adres en het type besturingssysteem en geïnstalleerde browser. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf een webserver op de harde schijf van uw computer bewaard wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een “sessiecookie” en een “langdurige cookie”.

  Sessiecookies: Bij elk bezoek aan deze website wordt een sessiecookie aangemaakt. Daarin zit een toevallig aangemaakt, unieke kennummer dat aan uw computer wordt toegewezen. De geldigheid van een sessiecookie vervalt automatisch bij het sluiten van de browser. De sessiecookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te ondersteunen en meer over uw gebruik van de website te weten, dat betekent welke pagina’s u opent, welke links u gebruikt en hoe lang u op de verschillende pagina’s blijft.

  Langdurige cookies: Voor zover toelaatbaar, worden langdurige cookies gebruikt. Deze cookies vervallen niet als u uw browser sluit, maar ze blijven zo lang op de harde schijf staan tot ze na een bepaalde tijdspanne vervallen of door u gedelete worden. Bij elk bezoek aan deze website herkent de webserver de op de harde schijf van uw computer opgeslagen langdurige cookie. Door de opdracht voor zo’n langdurige, unieke herkenning van uw computer kunnen favoriete instellingen en de manier waarop ze gebruikt worden, in een databank opgeslagen worden. Zo kan in kaart worden gebracht hoe vaak u deze website bezoekt, hoe uw gebruikersgewoontes veranderen en hoe doeltreffend de reclame activiteiten van de website zijn. Bij deze informatie worden geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen, alleen de met uw computer uitgevoerde acties.

  Als u via een mail die u ontvangen hebt naar de website doorklikt, of als er tijdens uw bezoek een „gebruikersidentiteit“ aangemaakt werd, wordt de door de website of de door cookies van derden aangeboden informatie eventueel met informatie uit de gegevensbestanden van de aanbieder’s website gelinkt, waarmee teruggekoppeld kan worden naar uw identiteit.

  Toestemming voor het gebruik van cookies: voor sessiecookies is uw voorafgaandelijke toestemming niet verplicht omdat zij alleen nodig zijn voor het functioneren van de website en vervallen zodra u de website verlaten hebt. Het gebruik van langdurige cookies, die uw favoriete instellingen en uw gebruikershistoriek opslaan maar die voor de functionaliteit van de website niet noodzakelijk zijn, hebben uw voorafgaandelijke toestemming wel nodig. Door het gebruik van de website stemt u in met het gebruik van langdurige cookies voor zover u de installatie van deze cookies niet verhindert door een wijziging van de instellingen in uw computer. Dat geldt ook voor de cookies van derden.

  Web beacons: de website kan pixelgrafieken bevatten. Die worden „web beacons“, „single-pixel GIFs“ of „clear GIFs“ genoemd. Derden kunnen web beacons gebruiken, om meer te weten te komen over het gedrag van uw website bezoekers en de werking van de reclameactiviteiten te meten. Web beacons kunnen ook in reclame e-mails gebruikt worden om vast te stellen of deze geopend worden en een gebruikersactiviteit activeren. De in web beacons opgeslagen informatie wordt alleen als u daarvoor uw voorafgaandelijke toestemming hebt verleend, gelinkt aan uw persoonsgebonden gegevens. Door te klikken op een link in een reclame e-mail die naar u gestuurd werd met uw toestemming, stemt u in met het gebruik van web beacons, voor zover u de installatie van deze web beacons niet verhindert door een wijziging van de instellingen in uw computer.

  Sessie-id: de webserver stelt mogelijkerwijze sessiecookies in die nodig zijn voor het gebruik van bepaalde interactieve elementen van de website (bijv. contactformulieren of aanmelding). De cookie bevat een sessie-id, aan de hand waarvan uw bezoek aan onze website zich laat onderscheiden van eender welke andere bezoeker die de website op hetzelfde moment bezoekt. Sessiecookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en daarvoor is uw toestemming niet vereist.

  Analytics: de website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics installeert meerdere first mover-cookies, waarmee gegarandeerd wordt dat elk volgend bezoek aan de website toegewezen kan worden aan dezelfde (unieke) bezoeker. Bovendien kan op die manier gezien worden hoe u de pagina gevonden hebt.

  Website navigatie: de content management tool stelt verschillende first mover-cookies in. Het gaat hier om sessiecookies, die verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Deze cookies zijn bepalend voor het correct functioneren van onze website. Deze gegevens worden gebundeld en kunnen aan iemand toegekend worden.

  Aan de hand van de gegevens, die met behulp van de first mover-cookies geregistreerd worden, worden rapporten in gebundelde vorm opgesteld, die duidelijk maken hoe de bezoeker naar de website is gekomen en hoe hij die gebruikt. Met behulp van dit rapport wordt informatie over alle bezoekersgedragingen ingewonnen. Deze informatie wordt gebruikt om de website te actualiseren en te verbeteren.

  Cookies van derden: derden-cookies zijn door partners ingestelde cookies. Als deze partner de toestemming krijgt om een cookie op een pagina van een website te plaatsen, wijst de website aanbieder u op de regels en informeert u erover dat het rapport van de informatie die met behulp van dergelijke cookies verzameld is, de toestemming van de bezoeker vereist. U kunt deze toestemming weigeren als u de instellingen van uw computer verandert.

  Er worden cookies van reclame partners gebruikt en externe inhoud van derden op de website ingebouwd. Het gaat hierbij om cookies die onderdeel zijn van het domein van de derden en daarom door deze derden gepresenteerd en beheerd worden. Tot deze derden horen o.a. Facebook en Twitter. De cookie richtlijnen van deze derden kunt u op hun desbetreffende websites bekijken. Verder worden de Google-Maps tool en de „I like“ plugin van Facebook gebruikt. Daarbij gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van deze leverancier. De website leverancier heeft geen rechtstreekse controle over de inhoud van de cookies, die deze plugins instellen.

  Overige: Af en toe worden andere diensten getest, die cookies op uw computer kunnen zetten. In dat geval wordt de overeenkomstige manier van gebruiken hier toegepast.

  Het configureren van uw internet browser is gratis en een handige manier om cookies te beheren. U hebt de volgende mogelijkheden om uw cookie instellingen te wijzigen:
  – Het gebruik van alle cookies, die in de door u opgeroepen pagina’s en inhoud ingebouwd zijn, toelaten.
  – Verwijzing: deze cookies kunnen enerzijds alleen door de opdrachtgever gelezen worden. Anderzijds is dit proces niet definitief. U kunt deze cookies later op elk moment deactiveren (het beheer van cookies hangt af van uw internet browser; zie de betreffende aanwijzingen).
  – Het gebruik van cookies op uw toestel afblokken. In dit geval kan de navigatie aangetast worden. Bepaalde functies vragen cookies (zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw besturingssysteem niet erkend wordt of dat de verwachte taal niet aangegeven word). De websitebeheerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen die aan de basis kunnen liggen van een mogelijke slechte werking van de diensten als de daarvoor noodzakelijke cookies niet beschikbaar zijn.
  – Uw browser zo instellen, dat om uw toestemming gevraagd wordt voor de installatie van een nieuwe cookie op uw toestel.
  De manier waarop de cookies beheerd worden hangt af van uw browser.

  Gedetailleerde aanwijzingen voor gegevensbescherming

  Server logfiles

  Om technische redenen wordt volgende informatie van de browser aan ons, resp. aan de webspace provider overgedragen. (browser inclusief versie, besturingssysteem, verwijzende website, bezochte pagina‘s, datum & tijd waarop u toegang hebt gezocht en het IP-adres).

  Deze gegevens worden apart van de persoonsgebonden gegevens opgeslagen en laten geen terugkoppeling naar de persoon in kwestie toe. Ze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

  Nieuwsbrief

  U hebt de mogelijkheid, u via de website te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-mail adres en uw verklaring nodig, dat u instemt met het nieuwsbrief abonnement. Wij zullen u dan op regelmatige tijdstippen op de hoogte brengen van onze actuele aanbiedingen. Bij de aanmelding worden het IP-adres en de datum van de aanmelding opgeslagen om in geval van misbruik onze meldingsplicht na te kunnen komen. Alle opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Aanspreektitel, naam en taal worden gebruikt voor de personalisering & lokalisering van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk moment in elke aparte nieuwsbrief annuleren en dit kan ook door ons een e-mail te sturen. Wij verwijderen hierop uw gegevens die betrekking hebben op het versturen van de nieuwsbrief.

  Webanalyse

  Onze website gebruikt functies van de webanalyse service Google Analytics der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Daarbij worden cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website door zijn gebruikers mogelijk maakt. De op die manier verkregen informatie wordt doorgestuurd naar de server van de dienstverlener in de VS en wordt daar opgeslagen. U kunt dat verhinderen door uw browser zo in te stellen, dat geen cookies worden opgeslagen. Wij hebben met de dienstverlener een daarmee verband houdende overeenkomst afgesloten voor de verwerking van de opdrachtgegevens. Wij gebruiken Google-Analytics met de IP-anonimiseringsfunctie. Daardoor wordt uw IP-adres ingekort en geanonimiseerd. De relatie met de webanalyse leverancier is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commisu in het kader van de Privacy Shield van Google. Die gegevensverwerking is een gevolg van de wettelijke bepalingen van de § 96 Abs 3 TKG en van de Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en/of f (rechthebbende betrokkenheid) van de GDPR. Ons streven in navolging van de GDPR (rechthebbende betrokkenheid) is de verbetering van ons aanbod en onze website. De gebruikersgegevens worden voor de duur van 26 maanden bewaard. Google biedt een Browser-Add-on voor de deactivering van Google Analytics aan. Die vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  Remarketing

  Onze website gebruikt functies voor de remarketing van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

  Daarmee is het mogelijk de bezoekers van onze websites doelgerichte, gepersonaliseerde en belangstelling gebonden reclame aan te bieden. De formulierprojectie van de reclame is het resultaat van een op een cookie gebaseerde analyse van het vroegere gebruik- en surfgedrag. Er worden daarbij geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Er wordt hierbij een cookie opgeslagen om geanonimiseerde gegevens over de interesses van de gebruiker te registreren en zo reclame af te stemmen op deze informatie. U kunt het gebruik van cookies voor de retargeting langdurig opheffen, als u de interessegebonden reclame door Google hier deactiveert: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

  Facebook Pixel

  Met uw toestemming maken wij binnen onze internet activiteiten gebruik van de „Pixel bezoekersacties“ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Daarmee kunnen wij de activiteiten van gebruikers volgen, nadat zij een op Facebook weergegeven advertentie gezien of erop geklikt hebben. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van de Facebook advertenties aanpassen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op die manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dat betekent dat wij de persoonsgebonden gegevens van de individuele gebruiker niet zien. Deze gegevens worden evenwel door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover wij u in functie van onze beschikbare kennis zullen informeren. Facebook kan deze gegevens aan uw Facebook account linken en ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in functie van Facebook‘s richtlijnen inzake gegevensgebruik:https://www.facebook.com/about/privacy/U kunt advertenties van Facebook en zijn partners op en buiten Facebook uitschakelen. Verder kan hiervoor een cookie op uw computer opgeslagen worden.

  Facebook

  Onze internetactiviteiten gebruiken meerdere plugins van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent deze Plugins aan de blauwe “F” van Facebook of daaraan, dat deze Plugin gekenmerkt wordt met het woord “Facebook”. Als er contact gemaakt wordt met onze website wordt via deze plugins een verbinding met de server van Facebook gemaakt en worden gegevens overgemaakt. Ten eerste wordt de informatie die u ziet, rechtstreeks van de server doorgestuurd naar uw browser en daar visueel weergegeven. Anderzijds wordt informatie over uw bezoek aan onze website aan Facebook doorgegeven. Bent u bij Facebook ingelogd dan kan de doorgegeven informatie rechtstreeks aan uw account gelinkt worden. Bij een interactie met de functies van de plugins, bijvoorbeeld door het klikken op de “I Like” knop, wordt deze informatie door uw browser rechtstreeks doorgestuurd aan Facebook en daar opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie berust bij Facebook; de overeenkomstige voorwaarden en instellingsmogelijkheden kunt u raadplegen op de gegevensbeschermingsgids van Facebook. Wilt u vermijden, dat uw persoonsgebonden gegevens aan Facebook worden doorgegeven, dan moet u voor u onze website bezoekt, u afmelden bij Facebook.

  Google Maps

  Onze website gebruikt functies van de atlas leverancier Google Maps van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Maps stelt een cookie in om de gebruikersinstellingen te registreren en te verwerken. Om de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen, moet u de Javascript functie in uw browser deactiveren. Dat betekent wel dat het gebruik van Google Maps wordt ingeperkt. Informatie over de gebruikersvoorwaarden van Google vindt u hier: https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de

  Google Fonts

  Wij integreren bepaalde lettertypes via de Google Fonts dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Voor de afbeelding van het gebruikte lettertype is dat noodzakelijk. De integratie van het lettertype volgt nadat er contact is gemaakt met de server van Google en wordt in de browsercache geüpload. Bij de download van het lettertype wordt uw IP-adres, evenals de bezochte website aan Google meegedeeld. Meer informatie vindt u hier. Google-Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq
  Gebruikersvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

  Youtube-Videos

  Onze website gebruikt functies van het videoportaal Youtube van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Als een website met een Youtube video bezocht wordt, wordt verbinding gemaakt met de server van Youtube (Google). Daarbij wordt het IP-adres aan Google doorgegeven. Om geen persoonlijke gegevens aan Google door te geven, moet u zich voor uw bezoek aan onze site uitloggen op uw Google Account. Verdere informatie vindt u in de Youtube gegevensbeschermingsbepalingen: https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines

  Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Twitter

  Op onze pagina’s zijn functies ingebouwd van de Twitter dienst. Deze functies worden aangeboden door de Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. We wijzen erop dat wij als leverancier van de pagina’s geen kennis verkrijgen over de inhoud van de overgedragen gegevens en over hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op twitter.com/privacy. Uw gegevensbeschermingsinstellingen bij Twitter kunt u veranderen in uw account instellingen op twitter.com/account/settings.

  Informatie over onlinegeschillenbeslechting

  De EU commissie biedt de mogelijkheid tot onlinegeschillenbeslechting op een door de commissie beheerd platform (het zogen. „ODR platform“). Het ODR platform kan als contactpunt dienen voor een buitenrechtelijke oplossing van conflicten die voortvloeien uit online aankoopcontracten of dienstverleningscontracten. Dit platform is via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ te bereiken.

  Actualisering van deze gegevensbeschermingsbepalingen

  Wij actualiseren deze gegevensbeschermingsbepalingen regelmatig. Hebt u vragen tot onze gegevensbeschermingsbepalingen, neemt dan a.u.b. contact op via het online contactformulier.

  > HOME